Hope Cultural Evening

Hope Cultural Evening

برنامه فرهنگی خا نه ا یران
تاملی در ادبیات کهن و معاصر ایران

هر سه شنبه شب

21:00 از ساعت 19:00 تا

برگزار خواهد شد (Zoom) سلسله نشست‌های دو ساعته که هرهفته روزهای سه‌شنبه به صورت آنلاین از طریق نرم‌افزار زوم

Please register your interest via the email below
library@houseofpersia.org.au